Han­dels­be­tin­gel­ser, pri­vat­livspo­li­tik og cookieoplysninger

I det føl­gen­de kan du læse tyverimærkning.dk’s han­dels­be­tin­gel­ser for køb af tyve­ri­mærk­nings­pro­duk­ter, samt vores pri­vat­livspo­li­tik og oplys­nin­ger om anven­del­sen af cook­i­es her på hjemmesiden.

Tyverimærkning.dk sæl­ger tyve­ri­mærk­ning som pak­ke­løs­nin­ger til regi­stre­re­de erhvervsvirk­som­he­der med eget CVR-num­mer. De enkel­te pak­ke­løs­nin­ger og pri­ser her­på kan ses på vores webshop.

Hvem står bag?

Tyverimærkning.dk er en webs­hop, der ejes af fir­ma­et Safe­Group A/S.

Kon­tak­t­in­for­ma­tion:
Safe­group A/S
Sin­trup­vej 2
DK-8220 Bra­brand

Mail: info@safegroup.dk

Tlf.: +45 86 27 37 44 (sva­rer 8.00 – 16.00)

Sådan kan du betale

På Tyverimærkning.dk mod­ta­ger vi beta­ling for din bestil­ling med VISA og Mastercard. Ved fær­dig­gø­rel­sen af din bestil­ling, træk­kes belø­bet på dit beta­lings­kort sene­st på afsendelsestidspunktet.

Alle beløb er i dan­ske kro­ner (DKK), og er altid eks­kl. moms.

Til beta­lin­gen anven­des en god­kendt, sik­ker beta­lings­ser­ver, der kryp­te­rer alle dine kor­top­lys­nin­ger med SSL (Secu­re Sock­et Lay­er) pro­tokol. Det bety­der, at uved­kom­men­de ikke kan aflæ­se dine informationer.

Den­ne tje­ne­ste udby­des af vores sam­ar­bejds­part­ner DIBS by Nets.

Leve­ring

Når du bestil­ler tyve­ri­mærk­ning på tyverimærkning.dk, kon­tak­ter vi dig efter­føl­gen­de for at få dit logo, og even­tu­el­le kon­tak­top­lys­nin­ger som skal tryk­kes på tyverimærkerne.

Vi kon­tak­ter dig inden for 24 timer efter mod­ta­gel­se af ordren på hver­da­ge. Bestil­ler du i wee­ken­der og på søn­da­ge, kon­tak­ter vi dig først den først­kom­men­de hverdag.

Når vi har pro­du­ce­ret dine tyve­ri­mær­ker, afsen­der vi de bestil­te varer direk­te til den valg­te leve­rings­adres­se på alle hver­da­ge med GLS med 1–3 dages leveringstid.

For­sen­del­ser til udlandet

Pri­sen og leve­ring­sti­den for for­sen­del­ser til udlan­det vari­e­rer alt efter, hvil­ket land varer­ne skal sen­des til. Pri­sen for for­sen­del­sen bestem­mes ud fra væg­ten på de varer, du bestil­ler, og kan ses i for­bin­del­se med fær­dig­gø­rel­se og beta­ling af ordren. Leve­ring­sti­den er den for­ven­te­de leve­rings­tid oplyst af den valg­te distri­butør. Der kan opstå for­sin­kel­ser ved f.eks. told­be­hand­ling, som vi ikke kan dra­ges til ansvar for.

For­try­del­ses­ret

Som erhvervskun­de hos tyverimærkning.dk kan du for­try­de dit køb lige frem til du har god­kendt kor­rek­tu­ren på dine tyve­ri­mær­ker og mod­ta­get din ordre­be­kræf­tel­se fra os.

Har du først god­kendt ordre­be­kræf­tel­sen, er det ikke læn­ge­re muligt at for­try­de eller annul­le­re ordren, da der er tale om en bestil­lings­va­re, som er udvik­let spe­ci­fikt til din virksomhed.

Rek­la­ma­tions­ret

Da du alle­re­de har god­kendt den frem­send­te kor­rek­tur pr. mail, kan vi kun stil­les til ansvar for even­tu­el­le fejl eller mang­ler i tek­sten eller de gra­fi­ske ele­men­ter, som ind­går i den frem­send­te bestil­ling, såfremt tekst og logo på de frem­send­te tyve­ri­mær­ker afvi­ger fra den god­kend­te korrektur..

Min­dre afvi­gel­ser i for­hold til even­tu­elt frem­sendt, god­kendt prø­ve­tryk beret­ti­ger ikke til pris­nedslag eller afvis­ning af det leverede.

Er leve­ran­cen man­gel­fuld, skal du straks gøre opmærk­som her­på – og sene­st inden for 8 dage efter mod­ta­gel­sen. Vi anbe­fa­ler der­for altid, at du optæl­ler det leve­re­de antal tyve­ri­mær­ker, samt kon­trol­le­rer at pak­ken inde­hol­der alle de i pro­dukt­tek­sten angi­ven­de mate­ri­a­ler – eller erstat­nin­ger her­for – så snart du mod­ta­ger din pakke.

Alle påpe­ge­de mang­ler vil bli­ve afhjul­pet inden for rime­lig tid.

Und­la­des rek­la­ma­tion for man­gel­fuld leve­ran­ce inden for 8 dage efter mod­ta­gel­sen, bort­fal­der mulig­he­den for at efter­le­ve­ret det mang­len­de uden beregning.

Refu­sion

Hvis der er aftalt refu­sion, bedes du sen­de dine ban­kop­lys­nin­ger, så vi kan over­fø­re det aftal­te beløb.

For­ce majeure

I til­fæl­de af for­ce maj­eu­re er Safe­Group A/S fri­ta­get for sine for­plig­tel­ser, så læn­ge for­ce maj­eu­re situ­a­tio­nen består.

For­ce maj­eu­re fore­lig­ger, hvis Safe­Group A/S eller Safe­Group A/S’ under­le­ve­ran­dø­rer for­hin­dres i at opfyl­de afta­ler, der regu­le­res ved dis­se salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, som føl­ge af begi­ven­he­der såsom krig, bor­ger­krig, oprør ter­r­or­hand­ling, offent­li­ge restrik­tio­ner, import- eller eks­port­for­bud, natur­ka­ta­stro­fer af enhver art samt udbred­te eller loka­le arbejds­kon­flik­ter, brand, strøms­vigt, com­pu­ter­virus eller lignende.

Det­te gæl­der dog ikke, hvis det kan påvi­ses, at Safe­Group A/S med rime­lig­hed bur­de have for­ud­set det­te på tids­punk­tet for ind­gå­el­sen af aftalen.

Lovvalg og værneting

Tvi­stig­he­der i for­bin­del­se med afta­ler mel­lem Safe­Group A/S og dig som kun­de skal afgø­res efter dansk ret ved enten Safe­Group A/S’ hjem­ting, ved Sø- og Han­dels­ret­ten i Køben­havn, eller en anden ret efter Safe­Group A/S’ valg.

Kla­ge­mu­lig­he­der

Har du en kla­ge over et pro­dukt, købt på Tyverimærkning.dk, kan der sen­des en kla­ge til:

Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sens Cen­ter for Kla­ge­løs­ning
Carl Jacob­sens Vej 35
2500 Val­by

Hjem­mesi­de: www.forbrug.dk

Hvis du er for­bru­ger med bopæl i et andet EU-land, kan du angi­ve din kla­ge i EU Kom­mis­sio­nens onli­ne kla­ge­p­lat­form. Plat­for­men fin­des her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angi­ver du en kla­ge her, skal du oply­se vores e‑mailadresse: info@safegroup.dk

Per­son­da­ta­po­li­tik

For at kun­ne hand­le hos os, skal du som mini­mum angi­ve dit navn, din adres­se, din mailadres­se og dit tele­fon­num­mer, når ordren afgi­ves. Det gøres ved at udfyl­de for­mu­la­ren med kon­tak­top­lys­nin­ger i for­bin­del­se med fær­dig­gø­rel­sen og beta­lin­gen for din ordre.

Tyverimærkning.dk og Safe­Group A/S for­står og respek­te­rer vig­tig­he­den af pri­vat­liv på inter­net­tet. Der­for vil vi ikke afslø­re infor­ma­tion om dig til tred­je­part, med­min­dre det er nød­ven­digt for at fær­dig­gø­re købet, samt frem­sen­de de køb­te varer til dig. Men udover det­te, hver­ken vide­re­gi­ver eller sæl­ger vi dit navn, din adres­se, e‑mailadresse, kor­top­lys­nin­ger eller per­son­li­ge data til nogen anden tred­je­part uden din for­ud­gå­en­de tilladelse.

Kor­top­lys­nin­ger behand­les af vores sam­ar­bejds­part­ner DIBS by Nets og ind­ta­stes via en sik­ker for­bin­del­se. Efter­føl­gen­de opbe­va­res af DIBS by Nets i det omfang som det er nød­ven­digt for gen­nem­fø­rel­sen af betalingen.

Alle infor­ma­tio­ner opbe­va­res på betryg­gen­de vis onli­ne, og er kun til­gæn­ge­li­ge for den data­ansvar­li­ge på Tyverimærkning.dk og Safe­Group A/S.

Per­so­nop­lys­nin­ger­ne opbe­va­res i fem år, hvor­ef­ter oplys­nin­ger­ne slettes.

Bemærk: Vi regi­stre­rer også IP-adres­sen, hvor­fra dit køb fore­ta­ges. Den­ne oplys­ning fin­der nor­malt ingen anven­del­se, men kan bru­ges i en evt. poli­ti­ef­ter­forsk­ning. IP-adres­sen opbe­va­res så læn­ge, det er nød­ven­digt i for­hold til en even­tu­el poli­ti­ef­ter­forsk­ning. Alle fal­ske bestil­lin­ger politianmeldes!

Hen­ven­del­ser vedr. opbe­va­re­de persondata

Du har altid ret til at gøre ind­si­gel­se mod regi­stre­ring af dine data hos os. Du har også ret til at få oplyst, hvil­ke oplys­nin­ger vi opbe­va­rer om dig. Hvis du mener, at oplys­nin­ger­ne er unøj­ag­ti­ge, har du ret til at få dem rettet.

I nog­le til­fæl­de har vi pligt til at slet­te dine per­son­da­ta, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge i for­hold til det for­mål, som vi skul­le bru­ge dem til. Du kan også kon­tak­te os, hvis du mener, at dine per­son­da­ta bli­ver behand­let i strid med lov­giv­nin­gen. Du kan skri­ve til os omkring det­te på mailadres­sen info@safegroup.dk.

Vi sam­ar­bej­der der­u­d­over med en ræk­ke andre virk­som­he­der, som opbe­va­rer og behand­ler data. Virk­som­he­der­ne behand­ler ude­luk­ken­de oplys­nin­ger på vores veg­ne, og må ikke bru­ge dem til egne for­mål. Vi sam­ar­bej­der kun med data­be­hand­le­re i EU eller i lan­de, der kan give dine oplys­nin­ger en til­stræk­ke­lig beskyttelse.

Vi respek­te­rer dit pri­vat­liv og ind­sam­ler og behand­ler der­for kun data om dig i over­ens­stem­mel­se med gæl­den­de dansk lovgivning.

Cook­ie-poli­tik

Tyverimærkning.dk anven­der ”cook­i­es” En cook­ie er en lil­le tekst­fil, som gem­mes på din com­pu­ter, tab­let eller smartp­ho­ne. Den gør det muligt at indi­vi­du­a­li­se­re bru­gen af vores web­s­i­te, så din bru­gero­p­le­vel­se bli­ver bedre.

Cook­i­es kan ikke inde­hol­de ska­de­lig kode eller virus. Den inde­hol­der ude­luk­ken­de tekst­ba­se­re­de oplys­nin­ger om de indstil­lin­ger, du har valgt på vores side, samt anven­des til at føre sta­ti­stik over besø­gen­de og mål­ret­te annoncer.

Det er muligt at slet­te eller blo­ke­re for cook­i­es. Se vej­led­ning til dit brow­ser­pro­gram her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du slet­ter eller blo­ke­rer cook­i­es, kan even­tu­elt viste annon­cer vir­ke min­dre rele­van­te for dig og optræ­de hyp­pi­ge­re. Du kan des­u­den risi­ke­re, at hjem­mesi­den ikke fun­ge­rer opti­malt, samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til.

Du kan altid se en kom­plet over­sigt over akti­ve cook­i­es på tyverimærkning.dk, ved at føl­ge anvis­nin­ger­ne i dit brow­ser­pro­grams hjælpesektion.

Her­un­der føl­ger en over­sigt og beskri­vel­se over de vig­tig­ste cook­i­es, du skal være opmærk­som på:

COOK­I­ES DER KAN FOREKOMME

Sta­ti­stik

Navn Udby­der For­mål Udløb
_ga www.tyverimærkning.dk Til­de­ler den besø­gen­de et unikt ID, som bru­ges til at føl­ge din adfærd på websitet. 2 år

Mar­ke­ting

Navn Udby­der For­mål Udløb
c_user .facebook.com Inde­hol­der bru­ger ID, for den bru­ger der er log­get ind. 3 måne­der
fr .facebook.com Anven­des af Face­book til at leve­re for­skel­li­ge rek­la­me-tje­ne­ster, her­un­der real­tids-bud fra tredjeparts-annoncører. 3 måne­der
NID, DSID og IDE .google.com Bru­ges til per­so­na­li­se­ret annoncering. 6 måne­der

Vær opmærk­som på at leve­ti­den for en cook­ie, som angi­vet oven­for, for­ny­es ved hvert besøg på web­s­i­tet. Der­for skal leve­ti­den altid bereg­nes ud fra dit sene­ste besøg.

 

Safe­Group A/S
Sin­trup­vej 2
DK-8220 Bra­brand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­be­tin­gel­ser

OBS: Alle pri­ser er eks­kl. moms!