fbpx

Handelsbetingelser, privatlivspolitik og cookieoplysninger

I det føl­gende kan du læse tyverimærkning.dk’s han­dels­betingelser for køb af tyver­imærkn­ing­spro­duk­ter, samt vores pri­vatlivspoli­tik og oplysninger om anven­delsen af cook­ies her på hjemmesiden.

Tyverimærkning.dk sæl­ger tyver­imærkn­ing som pakkeløs­ninger til reg­istr­erede erhvervsvirk­somhed­er med eget CVR-num­mer. De enkelte pakkeløs­ninger og pris­er her­på kan ses på vores webshop.

Hvem står bag?

Tyverimærkning.dk er en web­shop, der ejes af fir­maet Safe­Group A/S.

Kon­tak­t­in­for­ma­tion:
Safe­group A/S
Sin­trupvej 2
DK-8220 Brabrand

Mail: info@safegroup.dk

Tlf.: +45 86 27 37 44 (svar­er 8.00 – 16.00)

Sådan kan du betale

På Tyverimærkning.dk mod­tager vi betal­ing for din bestill­ing med VISA og Mas­ter­card. Ved færdig­gørelsen af din bestill­ing, trækkes belø­bet på dit betal­ingsko­rt sen­est på afsendelsestidspunktet.

Alle beløb er i danske kro­ner (DKK), og er altid ekskl. moms.

Til betalin­gen anven­des en god­k­endt, sikker betal­ingsserv­er, der krypter­er alle dine kor­to­plysninger med SSL (Secure Sock­et Lay­er) pro­tokol. Det bety­der, at uved­k­om­mende ikke kan aflæse dine informationer.

Denne tjen­este udby­des af vores samar­be­jdspart­ner DIBS by Nets.

Levering

Når du bestiller tyver­imærkn­ing på tyverimærkning.dk, kon­tak­ter vi dig efter­føl­gende for at få dit logo, og eventuelle kon­tak­to­plysninger som skal trykkes på tyverimærkerne.

Vi kon­tak­ter dig inden for 24 timer efter mod­tagelse af ordren på hverdage. Bestiller du i week­ender og på søndage, kon­tak­ter vi dig først den førstk­om­mende hverdag.

Når vi har pro­duc­eret dine tyver­imærk­er, afsender vi de bestilte var­er direk­te til den val­gte lev­er­ingsadresse på alle hverdage med GLS med 1–3 dages leveringstid.

Forsendelser til udlandet

Prisen og lev­er­ingsti­den for fors­endelser til udlan­det vari­er­er alt efter, hvilket land var­erne skal sendes til. Prisen for fors­endelsen bestemmes ud fra vægten på de var­er, du bestiller, og kan ses i forbindelse med færdig­gørelse og betal­ing af ordren. Lev­er­ingsti­den er den for­vent­ede lev­er­ingstid oplyst af den val­gte dis­trib­utør. Der kan opstå forsinkelser ved f.eks. told­be­han­dling, som vi ikke kan drages til ans­var for.

Fortrydelsesret

Som erhvervskunde hos tyverimærkning.dk kan du fortryde dit køb lige frem til du har god­k­endt kor­rek­turen på dine tyver­imærk­er og mod­taget din ordrebekræf­telse fra os.

Har du først god­k­endt ordrebekræf­telsen, er det ikke læn­gere muligt at fortryde eller annullere ordren, da der er tale om en bestill­ingsvare, som er udviklet speci­fikt til din virksomhed.

Reklamationsret

Da du allerede har god­k­endt den frem­sendte kor­rek­tur pr. mail, kan vi kun stilles til ans­var for eventuelle fejl eller man­gler i tek­sten eller de grafiske ele­menter, som indgår i den frem­sendte bestill­ing, såfremt tekst og logo på de frem­sendte tyver­imærk­er afviger fra den god­k­endte korrektur..

Min­dre afvigelser i forhold til eventuelt frem­sendt, god­k­endt prøvetryk berettiger ikke til prisned­slag eller afvis­ning af det leverede.

Er lever­an­cen man­gel­fuld, skal du straks gøre opmærk­som her­på – og sen­est inden for 8 dage efter mod­tagelsen. Vi anbe­faler der­for altid, at du optæller det lev­erede antal tyver­imærk­er, samt kon­trollerer at pakken inde­hold­er alle de i pro­duk­t­tek­sten angivende mate­ri­aler – eller erstat­ninger her­for – så snart du mod­tager din pakke.

Alle påpegede man­gler vil blive afhjulpet inden for rimelig tid.

Und­lades rekla­ma­tion for man­gel­fuld lever­ance inden for 8 dage efter mod­tagelsen, bort­falder mulighe­den for at efter­lev­eret det man­glende uden beregning.

Refusion

Hvis der er aftalt refu­sion, bedes du sende dine banko­plysninger, så vi kan over­føre det aftalte beløb.

Force majeure

I til­fælde af force majeure er Safe­Group A/S fritaget for sine forplig­telser, så længe force majeure sit­u­a­tio­nen består.

Force majeure fore­lig­ger, hvis Safe­Group A/S eller Safe­Group A/S’ under­leverandør­er forhin­dres i at opfylde aftaler, der reg­uleres ved disse sal­gs- og lev­er­ings­betingelser, som følge af begiven­hed­er såsom krig, borg­erkrig, oprør ter­rorhan­dling, offentlige restrik­tion­er, import- eller eksport­for­bud, naturkatas­tro­fer af enhver art samt udbredte eller lokale arbe­jd­skon­flik­ter, brand, strømsvigt, com­put­er­virus eller lignende.

Dette gælder dog ikke, hvis det kan påvis­es, at Safe­Group A/S med rime­lighed burde have forud­set dette på tid­spunk­tet for indgåelsen af aftalen.

Lovvalg og værneting

Tvistighed­er i forbindelse med aftaler mellem Safe­Group A/S og dig som kunde skal afgøres efter dan­sk ret ved enten Safe­Group A/S’ hjemt­ing, ved Sø- og Han­del­sret­ten i Køben­havn, eller en anden ret efter Safe­Group A/S’ valg.

Klagemuligheder

Har du en klage over et pro­dukt, købt på Tyverimærkning.dk, kan der sendes en klage til:

Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens Cen­ter for Klageløs­ning
Carl Jacob­sens Vej 35
2500 Val­by

Hjemme­side: www.forbrug.dk

Hvis du er for­bruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kom­mis­sio­nens online klage­plat­form. Plat­for­men find­es her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiv­er du en klage her, skal du opl­yse vores e‑mailadresse: info@safegroup.dk

Persondatapolitik

For at kunne han­dle hos os, skal du som min­i­mum angive dit navn, din adresse, din mailadresse og dit tele­fon­num­mer, når ordren afgives. Det gøres ved at udfylde for­mu­la­ren med kon­tak­to­plysninger i forbindelse med færdig­gørelsen og betalin­gen for din ordre.

Tyverimærkning.dk og Safe­Group A/S forstår og respek­ter­er vigtighe­den af pri­vatliv på inter­net­tet. Der­for vil vi ikke afs­løre infor­ma­tion om dig til tred­jepart, med­min­dre det er nød­vendigt for at færdig­gøre købet, samt frem­sende de købte var­er til dig. Men udover dette, hverken videre­giv­er eller sæl­ger vi dit navn, din adresse, e‑mailadresse, kor­to­plysninger eller per­son­lige data til nogen anden tred­jepart uden din forudgående tilladelse.

Kor­to­plysninger behan­dles af vores samar­be­jdspart­ner DIBS by Nets og ind­tastes via en sikker forbindelse. Efter­føl­gende opbe­vares af DIBS by Nets i det omfang som det er nød­vendigt for gen­nem­førelsen af betalingen.

Alle infor­ma­tion­er opbe­vares på betryggende vis online, og er kun tilgæn­gelige for den dataans­varlige på Tyverimærkning.dk og Safe­Group A/S.

Per­son­o­plysningerne opbe­vares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Bemærk: Vi reg­istr­erer også IP-adressen, hvor­fra dit køb fore­tages. Denne oplysning find­er nor­malt ingen anven­delse, men kan bruges i en evt. poli­tiefter­forskn­ing. IP-adressen opbe­vares så længe, det er nød­vendigt i forhold til en eventuel poli­tiefter­forskn­ing. Alle falske bestill­inger politianmeldes!

Henvendelser vedr. opbevarede persondata

Du har altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrering af dine data hos os. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi opbe­var­er om dig. Hvis du men­er, at oplysningerne er unø­jagtige, har du ret til at få dem rettet.

I nogle til­fælde har vi pligt til at slette dine per­son­da­ta, hvis du bed­er om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke læn­gere er nød­vendi­ge i forhold til det for­mål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kon­tak­te os, hvis du men­er, at dine per­son­da­ta bliv­er behan­dlet i strid med lov­givnin­gen. Du kan skrive til os omkring dette på mailadressen info@safegroup.dk.

Vi samar­be­jder deru­dover med en række andre virk­somhed­er, som opbe­var­er og behan­dler data. Virk­somhed­erne behan­dler udelukkende oplysninger på vores veg­ne, og må ikke bruge dem til egne for­mål. Vi samar­be­jder kun med data­behan­dlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrække­lig beskyttelse.

Vi respek­ter­er dit pri­vatliv og ind­sam­ler og behan­dler der­for kun data om dig i overensstem­melse med gældende dan­sk lovgivning.

Cookie-politik

Tyverimærkning.dk anven­der ”cook­ies” En cook­ie er en lille tek­st­fil, som gemmes på din com­put­er, tablet eller smart­phone. Den gør det muligt at indi­vid­u­alis­ere bru­gen af vores web­site, så din brugero­plevelse bliv­er bedre.

Cook­ies kan ikke inde­holde skadelig kode eller virus. Den inde­hold­er udelukkende tek­st­baserede oplysninger om de ind­still­inger, du har val­gt på vores side, samt anven­des til at føre sta­tis­tik over besø­gende og mål­rette annoncer.

Det er muligt at slette eller blokere for cook­ies. Se vejled­ning til dit browser­pro­gram her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du slet­ter eller blok­er­er cook­ies, kan eventuelt viste annon­cer virke min­dre rel­e­vante for dig og optræde hyp­pigere. Du kan desu­den risikere, at hjemmes­i­den ikke fun­ger­er opti­malt, samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til.

Du kan altid se en kom­plet over­sigt over aktive cook­ies på tyverimærkning.dk, ved at følge anvis­ningerne i dit browser­pro­grams hjælpesektion.

Herun­der føl­ger en over­sigt og beskriv­else over de vigtig­ste cook­ies, du skal være opmærk­som på:

COOKIES DER KAN FOREKOMME

Sta­tis­tik

Navn Udby­der For­mål Udløb
_ga www.tyverimærkning.dk Tildel­er den besø­gende et unikt ID, som bruges til at følge din adfærd på websitet. 2 år

Mar­ket­ing

Navn Udby­der For­mål Udløb
c_user .facebook.com Inde­hold­er bruger ID, for den bruger der er logget ind. 3 måned­er
fr .facebook.com Anven­des af Face­book til at levere forskel­lige reklame-tjen­ester, herun­der realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. 3 måned­er
NID, DSID og IDE .google.com Bruges til per­son­alis­eret annoncering. 6 måned­er

Vær opmærk­som på at lev­e­ti­den for en cook­ie, som angivet oven­for, fornyes ved hvert besøg på web­sitet. Der­for skal lev­e­ti­den altid bereg­nes ud fra dit sen­este besøg.

 

Safe­Group A/S
Sin­trupvej 2
DK-8220 Brabrand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­betingelser

OBS: Alle pris­er er ekskl. moms!