fbpx

Tyverimærkning er smartere, END DU TROR

Rigtige hånd­værkere tyver­imærk­er deres værk­tøj! Så er det nem­mere at holde styr på i hverda­gen, og der er større chancer for at få det igen, når det er lånt ud – eller har været stjålet.

Det er også let at bestille! Det er klaret på under 5 min­ut­ter, og vores 3 pris­bil­lige pakkeløs­ninger inder­hold­er alt, hvad du skal bruge!

Vælg mellem disse 3 stærke løsninger:

3 FORDELE ved tyverimærkning af værktøj!

PRÆVENTIVT
MOD TYVERI

Tyver­imærkn­ing gør det nem­mere for poli­ti­et at finde ejerne af stjålet værk­tøj og knytte det til et konkret indbrud.

Hold styr på
værktøjet

Syn­lig mærkn­ing giv­er mulighed for at anvende farvekod­ning og sætte indi­vidu­elt ID på hvert enkelt stykke værktøj.

Effektiv
branding

Alle kan se, hvilket fir­ma du kom­mer fra, og hvor eventuelt glemt værk­tøj skal returneres til.

Gør det mindre interessant at stjæle dit værktøj

Med en syn­lig tyver­imærkn­ing, som ikke kan fjernes uden at give syn­lige skad­er på det stjålne værk­tøj, bliv­er tyvekosterne min­dre værd og sværere at afsætte – også selv om køberne ikke kan forstå, hvad der står på mærkerne.

Sam­tidig gør tyver­imærknin­gen det let­tere for poli­ti­et at knytte fundne tyvekoster til et konkret ind­brud. Det ved tyvene, giv­er poli­ti­et større chancer for at få dem dømt for det pågældende indbrud.

Det gør dem min­dre inter­esserede i at bryde ind hos hånd­værkere, der anven­der pro­fes­sionel, syn­lig tyver­imærkn­ing på deres værktøj

Tyver­imærkn­ing anbe­fales af Poli­ti­et, Det Krim­i­nal­præven­tive råd og For­sikring og Pension.

Slut med at skulle lede efter værktøjet 

Med farvekoder på den syn­lige tyver­imærkn­ing bliv­er det nem­mere at finde ud af, hvor det enkelte stykke værk­tøj hør­er til. Derved bliv­er det nem­mere at få lagt værk­tø­jet retur i de rigtige bil­er eller returneret til den rigtige plac­er­ing på værkstedet.

Sam­tidig gør unik num­merering af hvert enkelt stykke værk­tøj det nem­mere at sikre, at de nød­vendi­ge ser­viceefter­syn, cer­ti­fikat­fornyelser og andre regelmæs­sige kon­troller bliv­er over­holdt. Samt at det er det rigtige værk­tøj, der bliv­er fejlmeldt og sendt til reparation.

Smartere end en rød, grøn eller blå klat maling

Med syn­lig tyver­imærkn­ing er det nemt at se, hvem der ejer fundne stykker værk­tøj. Det øger chancerne for, at glemt værk­tøj bliv­er returneret – og spar­er jer for diskus­sion­er med andre fir­maer på den samme bygge­plads om, hvem der ejer hvilket værktøj.

Sam­tidig er ingen i tvivl om, hvilket fir­ma hånd­værk­erne kom­mer fra. Det gør tyver­imærknin­gen til en effek­tiv form for brand­ing, der både kan give nye kun­der og sende et klart sig­nal til omgivelserne om, at i jeres fir­ma pass­er I på jeres ting.

Vi har fået stjålet for over 500.000 kro­ner i værk­tøj – foru­den tabt arbejdsfortjeneste!

Ton­ni Jensen, TLJ­con ApS

Derfor er tyverimærkning meget smartere, end du tror

Den præven­tive effekt er ikke det udbytte af tyver­imærkn­ing, du mærk­er mest til i hverda­gen. Her giv­er mærknin­gen i stedet en række mere prak­tiske og økonomiske fordele. Dem kan du læse mere om her – sam­men med en uddyb­n­ing af, hvad den præven­tive virkn­ing af tyver­imærkn­ing reelt set kan spare dig for.

Vi ved godt, at tyver­imærkn­ing måske ikke er en top­pri­or­itet på din to-do-liste.

Det er en skam.

For tyver­imærkn­ing kan så meget mere end ”bare” at virke præven­tivt over for ind­brud. For med til­fø­jelse af et par små detal­jer, som en farvekode og et unikt ID-num­mer, kan tyver­imærkn­ing gøre din hverdag så meget let­tere og spare dit fir­ma for rigtig mange penge.

Ja, mange af de hånd­værkere, vi gen­nem årene har hjulpet med en effek­tiv tyver­imærkn­ing, er endt med at synes, at den præven­tive effekt af tyver­imærknin­gen på det nærmeste er en gratis bonus, de har fået med oven i handlen.

Der­for kalder de det også kort og godt for ”mærkn­ing” i hverdagen.

Giver værktøjet et sted, det hører til

Ved at til­fø­je f.eks. en farvekode, et bogstav eller et num­mer på mærknin­gen på værk­tø­jet, bliv­er det nem­mere at få lagt det enkelte stykke værk­tøj rigtigt på plads.

Farveko­den – eller hvad du nu væl­ger – kan f.eks. ref­erere til en bestemt af jeres bil­er, en bestemt værk­tøjs­tavle eller værk­tøjskasse på værk­st­edet. Eller betyde at værk­tø­jet hør­er til i en bestemt afdel­ing eller skal lægges i en bestemt con­tain­er på byggepladsen.

Derved bliv­er det nem­mere at få lagt værk­tø­jet rigtigt på plads. For som en af vores kun­der så fint siger det, så giv­er mærknin­gen på den måde værk­tø­jet et sted, det hør­er til. Det giv­er en større chance for, at det enkelte stykke værk­tøj find­er tilbage der­til – med lidt hjælp fra den, der har brugt det forstås.

Sparer dig for mange penge om året

Derved bliv­er der spildt min­dre tid på at få fun­det det rigtige stykke værk­tøj til opgaven – og større sandsyn­lighed for, at et stykke værk­tøj ikke bliv­er for­lagt eller helt forsvinder.

Det kan spare dig og dit fir­ma for mange penge. Både i form af tabt arbe­jd­stid og i unød­vendi­ge nyind­køb af værk­tøj, der er blevet væk.

Sam­tidig giv­er det tydelige fir­manavn og kon­tak­t­in­for­ma­tion­erne på den syn­lige mærkn­ing en større chance for, at glemt eller fun­det værk­tøj kom­mer retur, hvis det f.eks. er blevet glemt hos en kunde eller for­lagt på en byggeplads.

Nemmere administration af værktøjet

Ud over en sim­pel farve­mark­er­ing kan du også til­fø­je et unikt, fortløbende iden­ti­fika­tion­snum­mer på mærknin­gen. Det kan være en num­merserie, en stregkode eller noget helt tred­je, der giv­er mening for jer. Enten en num­merserie vi skaber i samar­be­jde med jer, eller en I allerede anvender.

Derved bliv­er det nemt at iden­ti­fi­cere hvert eneste stykke værk­tøj helt præ­cist. Det er ikke kun smart, hvis du vil sikre, at det kom­mer tilbage til en bestemt plac­er­ing efter brug. Det kan også bruges til en lang række admin­is­tra­tive formål.

F.eks. ved fejlmeld­ing, ser­vicer­ing eller – for lidt større stykker værk­tøj og mask­in­er – i forbindelse med fornyelse af sikker­hed­scer­ti­fikater og de tvungne efter­syn, som er lovpligtige for bestemte værk­tøjs- og mask­in­typer. Eller det kan bruges til at holde styr på, at com­put­er­baseret værk­tøj bliv­er opdateret korrekt.

Bedre branding af dit firma

Endelig kan syn­lig mærkn­ing også sende et klart sig­nal til omver­de­nen om, hvilket fir­ma der arbe­jder her.

Om det lige­frem kan give jer nye kun­der på den kon­to, skal vi ikke kunne sige. Men lige som du sæt­ter fir­mal­o­go og kon­tak­t­in­for­ma­tion på jeres bil­er, kan dit fir­manavn på et tyver­imærke måske være årsagen til, at folk kom­mer i tanke om netop dit fir­ma, hvis de skulle få brug for nogle, der kunne løse en hånd­værksmæs­sig opgave for dem.

Sam­tidig fortæller logoet på værk­tø­jet også, at du har en pro­fes­sionel og ser­iøs virk­somhed, der pass­er på sine ting. Det er også en brand­ing­mæs­sig vær­di, der bidrager pos­i­tivt til fir­maets omdømme – og skiller dit fir­ma tydeligt ud fra alle ”konkol­le­gaerne”, der stadig tror, at en klat mal­ing er nok, når de skal mærke deres værktøj.

Den præventive “bonuseffekt”

Endelig er der også den præven­tive ”bonus­ef­fekt”, som du får ud af at mærke fir­maets værktøj.

For netop for­di syn­lig tyver­imærkn­ing kan ses – og er meget svært at fjerne – giv­er den en større præven­tiv effekt over for tyveri end værk­tøj, der ikke er mær­ket. Eller er mær­ket med en usyn­lig mærkningsform.

Det bety­der nem­lig, at tyvene enten slet ikke kan afsætte værk­tø­jet, eller ikke kan få så meget for det, når de sæl­ger det – også de sted­er, hvor de ikke ved, hvem dit fir­ma er. Enten på grund af mærknin­gen, eller de kraftige skad­er der kom­mer på værk­tø­jet, hvis tyvene forsøger at fjerne mærkningen.

Det gør udbyt­tet ved at lave ind­brud hos dig min­dre. Der­for fortrækker tyvene oftest at se sig om efter andre sted­er, hvor hånd­værk­erne ikke har været lige så smarte som dig.

Gør politiets arbejde nemmere

Syn­lig mærkn­ing gør sam­tidig poli­ti­ets arbe­jde nem­mere. For de får hverken brug for spe­cialud­styr, eller skal hen at slå op i data­bas­er for at iden­ti­fi­cere ejeren af fun­det værk­tøj. Derved får poli­ti­et også nem­mere ved at knytte værk­tø­jet til et konkret ind­brud. Det gør det let­tere at få dømt tyvene for det pågældende forhold.

Endelig bety­der det også, at der er større chancer for, at du får det stjålne værk­tøj eller udstyr retur. Hvilket – især for spe­cial- eller særligt tilpas­set værk­tøj – kan give dig en ikke uvæsentlig bespar­else på værktøjskontoen.

Tyveri koster mere, end du tror

Den præven­tive effekt af tyver­imærknin­gen giv­er dig sam­tidig en anden bespar­else, som de fær­reste tænker over, før den dag de har været udsat for et eller flere indbrud.

For som Ton­ni fra TJL­con ApS siger i videoen øverst på siden, så har de fået stjålet for over 500.000 kro­ner i værk­tøj – foru­den tabt arbe­jds­fort­jen­este. Netop den tabte arbe­jds­fort­jen­este kan hur­tigt løbe op. For ikke alene skal du bruge tid på at få ind­købt erstat­ninger for det stjålne værk­tøj. Du bliv­er oftest også nødt til at:

  • Sende medar­be­jderne hjem, for­di de man­gler deres værktøj
  • Bruge tid på at kom­mu­nikere med for­sikrings­sel­skab og politi
  • Reparere bil­er, døre og andre skad­er som følge af indbruddet
  • Udsætte eventuelle aflev­er­ings­fris­ter på grund af indbruddet
  • Udskyde kom­mende kun­deop­gaver på grund af forsinkelsen

Det kan nemt løbe op i flere penge end vær­di­en af det stjålne værk­tøj. For ikke at nævne den neg­a­tive vær­di, de efter­føl­gende forsinkelser og udsæt­telser kan giv dit fir­mas renommé.

Mærkning har hurtigt tjent sig hjem

Så hold­er du:

  • de mange fordele, som syn­lig mærkn­ing kan give dit fir­ma i hverdagen, 
  • den præven­tive effekt ved mærknin­gen, som får tyvene til at vælge jer fra,
  • de fordele, mærknin­gen kan give dig, hvis uheldet alligev­el skulle være ude,

op mod hinan­den, er den forholdsvis beskedne udgift ved at ind­føre et effek­tivt mærkn­ingssys­tem på jeres værk­tøj hur­tigt tjent hjem.

Det er også nemt at sætte på – og kræver ikke en masse reg­istreringsar­be­jde for hver enkelt stykke værk­tøj. Så det er hur­tigt klaret!

Det er nemt, hurtigt og billigt at bestille tyverimærkning

Sam­tidig er det hverken vanske­ligt eller tid­skrævende at bestille. Det kan fak­tisk klares ved at bestille en af de 3 pakkeløs­ninger, som du kan vælge mellem her øverst på siden.

Har du brug for en skræd­der­syet løs­ning med f.eks. unikke ID-num­re til hvert enkelt stykke værk­tøj, eller farvekod­ede tyverimærker?

Udfyld for­mu­la­ren herun­der. Så ringer Lasse eller en af de andre dygtige sikringskon­sulen­ter fra Safe­Group til dig. Så kan du have både val­gt, designet og bestilt en effek­tiv, syn­lig mærkn­ing til fir­maets værk­tøj på under 10 minutter.

Så hvad ven­ter du på?

Bestil en af vores tre pakkeløs­ninger eller udfyld for­mu­la­ren herun­der – så er det klaret!

Ja, Søren kan bare ringe!

Har du brug for en skræd­der­syet mærk­t­ningsløs­ning, find­er Søren hur­tigt den rigtige tyver­imærkn­ing til dit fir­ma. Bare udfyld for­mu­la­ren herun­der, så ringer han til dig inden for nor­mal arbejdstid.

13 + 13 =

Søren Thue Frank, Sikringskon­sulent
SafeGroup

Safe­Group A/S
Sin­trupvej 2
DK-8220 Brabrand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­betingelser

OBS: Alle pris­er er ekskl. moms!