fbpx

Alt det­te får du med:

iMark Basiskit

DKK 1.195,00DKK 15.995,00 Eks­kl. moms

iMark Basiskit omfat­ter:

 • Udfør­lig brugs­vej­led­ning til påsæt­ning af iMark Basis tyve­ri­mærk­ning
 • iMark Basic tyve­ri­mærk­nings­skil­te (15 x 35 mm) med dit fir­ma­navn og logo
 • Sli­be­pu­de til afslib­ning af mon­te­rings­ste­det
 • Ren­se­ser­viet­ter til aftør­ring før mon­te­rin­gen
 • Spe­ci­al­lim til mon­te­ring af skjult under­skilt
 • Pla­stik­hand­sker til brug under mon­te­rin­gen
 • Ekstra advar­sels­skil­te i bestilt antal (20 x 50 mm)
 • 5 stk. advar­sels­skil­te til døre, vin­du­er og biler
Ryd
Vare­num­mer (SKU): N/A Kate­go­ri:

Med et iMark Basiskit får du alt til at tyve­ri­mær­ke værk­tøj, it-udstyr og andre vær­di­gen­stan­de. Det gør det både nemt og hur­tigt at få det gjort.

iMark Basis er en ekstra smart og end­nu mere sik­ker tyve­ri­mærk­nings­løs­ning.

Skjult under­skilt for­tæl­ler, at det er stjå­let

For udover et over­skilt med god plads til dit fir­ma­logo, kon­tak­top­lys­nin­ger og et even­tu­elt admi­ni­stra­tivt ID, er iMark Basis udsty­ret med et skjult under­skilt. Det kom­mer først til syne, hvis der er nogen, som for­sø­ger at fjer­ne det øver­ste skilt i tyve­ri­mærk­nin­gen. Under­skil­tet er gult, og for­tæl­ler med al tyde­lig­hed, at det pågæl­den­de udstyr er stjå­let, samt hvem der ejer det.

Det gule under­skilt er påsat med en lim, der ”ætser” sig ned i over­fla­den på den mær­ke­de gen­stand. Så det er ikke lige til at fjer­ne, uden at sæt­te tyde­li­ge spor på gen­stan­den. Sam­ti­dig er tek­sten laser­gra­ve­ret ned i under­skil­tet, så den er umu­lig at fjer­ne fra skil­tet.

Så udover at gøre det nemt at udnyt­te tyve­ri­mærk­nin­gen til bran­ding af din virk­som­hed, gør iMark Basis det ekstra nemt for poli­ti­et at spo­re stjå­let mate­ri­el til­ba­ge til din virk­som­hed.

Så let tyve­ri­mær­ker du med iMark Basis

Med dit iMark Basiskit lige ved hån­den, tager det kun gan­ske få minut­ter pr. vær­di­gen­stand, som du ønsker at mær­ke med iMark Basis.

Så nemt er det:

 1. Vælg det sted på vær­di­gen­stan­den, hvor du vil sæt­te tyve­ri­mær­ket. Slib det områ­de, hvor under­skil­tet skal sid­de med den med­føl­gen­de sli­be­pu­de.
 2. Aftør der­ef­ter det afsleb­ne områ­de med en af de med­føl­gen­de ren­se­ser­viet­ter. Lad områ­det tør­re helt op, mens du påfø­rer dig beskyt­tel­ses­hand­sker­ne, og åbner for spe­ci­al­li­men.
 3. Tag et iMark Basis-tyve­ri­mær­ke af arket og påfør spe­ci­al­li­men på det gule under­skilt bag på tyve­ri­mær­ket. Husk at få dæk­ket hele under­skil­tet. VIG­TIGT: Kom ude­luk­ken­de lim på under­skil­tet!
 4. Vend tyve­ri­mær­ket, og pla­cér det, så det gule under­skilt sid­der inden for det områ­de på vær­di­gen­stan­den, som du har sle­bet. Tryk der­ef­ter tyve­ri­mær­ket fast. Start med kan­ter­ne, og slut af med at tryk­ke på mid­ten, hvor det gule under­skilt sid­der.

Så er du fær­dig!

Se også mon­te­rings­vi­deo­en øverst på siden.

Efter 24 timer er limen på under­skil­tet hær­det op. Nu er vær­di­gen­stan­den dob­belt tyve­ri­mær­ket!

Hold styr på dit udstyr med iMark Basis

Med iMark Basis får du ikke ale­ne en ekstra sik­ker tyve­ri­mærk­ning og en tyde­lig bran­ding af dit fir­ma. Du har også mulig­hed for at udnyt­te plad­sen på over­si­den af over­skil­tet til at hol­de styr på dit værk­tøj, it- og andet udstyr.

Mod et beske­dent ekstra­be­løb kan vi påfø­re f.eks. et løben­de ID-num­mer, en streg- eller QR-kode eller anden form for iden­ti­fi­ka­tion på hvert enkelt tyve­ri­mær­ke. Der­ved er det nemt at iden­ti­fi­ce­re den pågæl­den­de gen­stand. F.eks. når den skal ser­vi­ce­res, opda­te­res eller kon­trol­le­res i for­bin­del­se med f.eks. en årlig cer­ti­fi­ce­ring.

Du kan også få leve­ret over­skil­tet med for­skel­li­ge bund­far­ver. Så kan du f.eks. mær­ke alt værk­tøj og andet udstyr med en unik bund­far­ve. Det gør det nemt at fin­de ud af, f.eks. hvil­ken bil eller afde­ling udsty­ret hører til i.

Vil du høre mere om mulig­he­der­ne for unik iden­ti­fi­ka­tion, kan du kon­tak­te os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren nederst på siden, rin­ge på 86 27 37 44 eller sen­de en mail til info@safegroup.dk.

Bestil nu – det tager kun et minut

Har du ikke brug for yder­li­ge­re til­pas­nin­ger, bestil­ler du her på siden med det sam­me. Det er kla­ret på et minut, og tre-fire klik med musen eller din fin­ger.

Rul op til top­pen af siden, vælg det ønske­de antal tyve­ri­mær­ker, læg bestil­lin­gen i kur­ven, gå til kas­sen og betal.

Så kon­tak­ter vi dig omkring dit logo, og hvad du ønsker, der skal stå for kon­tak­top­lys­nin­ger på over- og under­skil­te.

Yder­li­ge­re infor­ma­tion

Antal

25, 50, 200, 500

Anmel­del­ser

Der er end­nu ikke nog­le anmel­del­ser.

Vær den før­ste til at anmel­de “iMark Basiskit”

Din e‑mailadresse vil ikke bli­ve publi­ce­ret. Kræ­ve­de fel­ter er mar­ke­ret med *

Spørgs­mål? Så rin­ger Las­se!

Har du spørg­mål om Log­o­Mark Basiskit eller brug andre for­mer for mærk­ning eller sik­ring til dit fir­ma?

Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, så rin­ger Las­se til dig!

1 + 12 =

Las­se Som­mer, Sik­rings­kon­su­lent
Safe­Group

Safe­Group A/S
Sin­trup­vej 2
DK-8220 Bra­brand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­be­tin­gel­ser

OBS: Alle pri­ser er eks­kl. moms!