fbpx

Alt det­te får du med:

Tool­Mark Basiskit

DKK 895,00DKK 9.995,00 Eks­kl. moms

I sæt­tet med­føl­ger:

 • Udfør­lig brugs­vej­led­ning til påsæt­ning af Tool­mark
 • Tool­Mark tyve­ri­mærk­nings­skil­te (15 x 35 mm) med dit fir­ma­navn og logo
 • Tool­Mark mon­te­rings­ska­be­lo­ner
 • Sli­be­pu­de til afslib­ning på mon­te­rings­ste­det
 • Ren­se­ser­viet­ter til aftør­ring før mon­te­rin­gen
 • Spe­ci­al­lim til mon­te­ring
 • Pla­stik­hand­sker til brug under mon­te­rin­gen
 • 100 stk. sik­ker­heds­la­bels (20 x 50 mm)
 • 5 stk. advar­sels­skil­te til døre og vin­du­er
Ryd
Vare­num­mer (SKU): N/A Kate­go­ri:

Med Tool­Mark Basiskit er tyve­ri­mærk­nin­gen af værk­tøj, mate­ri­el, it-udstyr og andre vær­di­gen­stan­de kla­ret i en fart. Tool­Mark er en ekstra hård­før tyve­ri­mærk­ning, der er spe­ci­e­l­ud­vik­let til net­op værk­tøj og andet mate­ri­el, der bru­ges på byg­ge­plad­ser og lig­nen­de.

Tool­Mark består af et laser­gra­ve­ret akrylskilt, der mon­te­res med en sær­lig, hur­tig­hær­den­de spe­ci­al­lim, som ”svej­ser” sig fast til over­fla­den på værk­tø­jet.

Det gør det nær­mest umu­ligt at fjer­ne tyve­ri­mærk­nin­gen uden at ska­be syn­li­ge ska­der på den mær­ke­de gen­stand. Sam­ti­dig knæk­ker mær­ket i småstyk­ker, hvis nogen for­sø­ger at fjer­ne det. Det gør det end­nu mere tids­kræ­ven­de, og øger risi­ko­en for ska­der på det mær­ke­de udstyr.

Ska­der, som redu­ce­rer den pris, tyve eller hæle­re kan få for værk­tø­jet, når de sæl­ger det.

Så nemt mær­ker du med Tool­Mark

Mon­te­rin­gen af Tool­Mark tyve­ri­mærk­ning tager kun nog­le få minut­ter pr. vær­di­gen­stand, som du ønsker at mær­ke.

 1. Start med at pla­ce­re ska­be­lo­nen på det sted på værk­tø­jet, hvor du ønsker at pla­ce­re vær­di­gen­stan­den. Gnid ska­be­lo­nen helt fast ved hjælp af den bære­fo­lie, som ska­be­lo­nen sad på.
 2. Slib grun­digt inde i hul­let i mon­te­rings­ska­be­lo­nen med den med den med­føl­gen­de sli­be­pu­de. På lake­re­de over­fla­der er det vig­tigt, at du får sle­bet lak­ken helt væk.
 3. Rens nu den sleb­ne over­fla­de for sli­be­støv med ren­se­ser­viet­ten. Lad der­ef­ter over­fla­den tør­re helt, mens du gør et Tool­mark tyve­ri­mærk­nings­skilt klar til brug ved at klip­pe det af arket.
 4. Påfør nu den med­føl­gen­de spe­ci­al­lim. Start et par mil­li­me­ter inde langs kan­ten, og påfør der­ef­ter limen i hele det afsleb­ne områ­de.
 5. Tag Tool­Mark-mær­ket af bære­fo­li­en og sæt mær­ket på inden for 30 sekun­der efter påfø­rel­sen af limen. Tryk mær­ket fast til over­fla­den, så der kom­mer lim ud rundt langs ska­be­lon­kan­ten. Hold mær­ket pres­set ned i mini­mum 10 sekun­der.
 6. Slip der­ef­ter, og træk mon­te­rings­ska­be­lo­nen og over­fo­li­en på Tool­Mark-skil­tet af. Lad der­ef­ter limen hær­de op i mini­mum 24 timer. Så er mærk­nin­gen fær­dig, og værk­tø­jet klar til dag­lig brug igen.

Per­fekt til at hol­de styr på dit værk­tøj

Tool­Mark tyve­ri­mærk­ning kan skræd­der­sys med dit fir­mas logo og kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner. Sam­ti­dig kan du væl­ge mel­lem far­ver­ne rød, blå, gul, hvid, sort og sølv som bund­far­ve på skil­tet.

Det gør det muligt, at også at bru­ge tyve­ri­mærk­nin­gen til at hol­de styr på dit værk­tøj og andet udstyr. Vælg f.eks. for­skel­lig bund­far­ve på tyve­ri­mærk­nin­gen, alt efter hvil­ken vogn udsty­ret hører til i. Eller få et sæt Tool­mark-tyve­ri­mær­ker med indi­vi­du­elt ID-num­mer til hver vogn, afde­ling eller anden iden­ti­fi­ka­tion af værk­tø­jets inter­ne til­hørs­for­hold.

Du kan også få påtrykt et fort­lø­ben­de ID-num­mer, en streg­ko­de eller en QR-kode. Det gør det muligt at admi­ni­stre­re f.eks. ser­vi­ce­ef­ter­syn, cer­ti­fi­ka­ter og andre for­mer for ved­li­ge­hold og regi­stre­ring af værk­tøj, it- og andet udstyr.

Tool­Mark-tyve­ri­mærk­nin­gen mind­sker også svind. Sam­ti­dig kan der aldrig opstå tvivl om ejer­for­hol­det, hvis I arbej­der på sam­me byg­ge­plads som andre hånd­værks­fir­ma­er, der også anven­der sam­me slags værk­tøj som jer.

Ende­lig er det også meget nem­me­re for dine kun­der at retur­ne­re glemt værk­tøj. Og svært at bort­for­kla­re det, hvis de ikke gør.

Nem og hur­tig bestil­ling

På Tyverimærkning.dk har du bestilt din Tool­Mark-tyve­ri­mærk­ning i løbet af et par minut­ter, og tre-fire klik med musen eller din pege­fin­ger.

Start med at væl­ge, hvor­vidt du ønsker 50, 200 eller 500 Tool­Mark-tyve­ri­mær­ker. Læg dem der­ef­ter i ind­købs­kur­ven, gå til kas­sen og betal.

Så kon­tak­ter vi dig for nær­me­re oplys­nin­ger omkring logo, kon­tak­top­lys­nin­ger og far­ve­valg.

Har du yder­li­ge­re ønsker til dine Tool­Mark-tyve­ri­mær­ker – f.eks. påtryk af løben­de ID-num­mer – kon­tak­ter du os bare direk­te ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren, sen­de en mail til info@safegroup.dk eller rin­ge på 86 27 37 44.

Så fin­der vi en løs­ning!

Yder­li­ge­re infor­ma­tion

Antal

25, 50, 200, 500

Anmel­del­ser

Der er end­nu ikke nog­le anmel­del­ser.

Vær den før­ste til at anmel­de “Tool­Mark Basiskit”

Din e‑mailadresse vil ikke bli­ve publi­ce­ret. Kræ­ve­de fel­ter er mar­ke­ret med *

Spørgs­mål? Så rin­ger Las­se!

Har du spørg­mål om Log­o­Mark Basiskit eller brug andre for­mer for mærk­ning eller sik­ring til dit fir­ma?

Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, så rin­ger Las­se til dig!

9 + 6 =

Las­se Som­mer, Sik­rings­kon­su­lent
Safe­Group

Safe­Group A/S
Sin­trup­vej 2
DK-8220 Bra­brand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­be­tin­gel­ser

OBS: Alle pri­ser er eks­kl. moms!