Tyve­ri­mærk­ning er smar­te­re, END DU TROR

Rig­ti­ge hånd­vær­ke­re tyve­ri­mær­ker deres værk­tøj! Så er det nem­me­re at hol­de styr på i hver­da­gen, og der er stør­re chan­cer for at få det igen, når det er lånt ud – eller har været stjålet.

Det er også let at bestil­le! Det er kla­ret på under 5 minut­ter, og vores 3 pris­bil­li­ge pak­ke­løs­nin­ger inder­hol­der alt, hvad du skal bruge!

Vælg mel­lem dis­se 3 stær­ke løsninger:

3 FOR­DE­LE ved tyve­ri­mærk­ning af værktøj!

PRÆ­VEN­TIVT
MOD TYVERI

Tyve­ri­mærk­ning gør det nem­me­re for poli­ti­et at fin­de ejer­ne af stjå­let værk­tøj og knyt­te det til et kon­kret indbrud.

Hold styr på
værktøjet

Syn­lig mærk­ning giver mulig­hed for at anven­de far­ve­kod­ning og sæt­te indi­vi­du­elt ID på hvert enkelt styk­ke værktøj.

Effek­tiv
branding

Alle kan se, hvil­ket fir­ma du kom­mer fra, og hvor even­tu­elt glemt værk­tøj skal retur­ne­res til.

Gør det min­dre inter­es­sant at stjæ­le dit værktøj

Med en syn­lig tyve­ri­mærk­ning, som ikke kan fjer­nes uden at give syn­li­ge ska­der på det stjå­l­ne værk­tøj, bli­ver tyve­koster­ne min­dre værd og svæ­re­re at afsæt­te – også selv om køber­ne ikke kan for­stå, hvad der står på mærkerne.

Sam­ti­dig gør tyve­ri­mærk­nin­gen det let­te­re for poli­ti­et at knyt­te fund­ne tyve­ko­ster til et kon­kret ind­brud. Det ved tyve­ne, giver poli­ti­et stør­re chan­cer for at få dem dømt for det pågæl­den­de indbrud.

Det gør dem min­dre inter­es­se­re­de i at bry­de ind hos hånd­vær­ke­re, der anven­der pro­fes­sio­nel, syn­lig tyve­ri­mærk­ning på deres værktøj

Tyve­ri­mærk­ning anbe­fa­les af Poli­ti­et, Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve råd og For­sik­ring og Pension.

Slut med at skul­le lede efter værktøjet 

Med far­ve­ko­der på den syn­li­ge tyve­ri­mærk­ning bli­ver det nem­me­re at fin­de ud af, hvor det enkel­te styk­ke værk­tøj hører til. Der­ved bli­ver det nem­me­re at få lagt værk­tø­jet retur i de rig­ti­ge biler eller retur­ne­ret til den rig­ti­ge pla­ce­ring på værkstedet.

Sam­ti­dig gør unik num­me­re­ring af hvert enkelt styk­ke værk­tøj det nem­me­re at sik­re, at de nød­ven­di­ge ser­vi­ce­ef­ter­syn, cer­ti­fi­kat­for­ny­el­ser og andre regel­mæs­si­ge kon­trol­ler bli­ver over­holdt. Samt at det er det rig­ti­ge værk­tøj, der bli­ver fejl­meldt og sendt til reparation.

Smar­te­re end en rød, grøn eller blå klat maling

Med syn­lig tyve­ri­mærk­ning er det nemt at se, hvem der ejer fund­ne styk­ker værk­tøj. Det øger chan­cer­ne for, at glemt værk­tøj bli­ver retur­ne­ret – og spa­rer jer for dis­kus­sio­ner med andre fir­ma­er på den sam­me byg­ge­plads om, hvem der ejer hvil­ket værktøj.

Sam­ti­dig er ingen i tvivl om, hvil­ket fir­ma hånd­vær­ker­ne kom­mer fra. Det gør tyve­ri­mærk­nin­gen til en effek­tiv form for bran­ding, der både kan give nye kun­der og sen­de et klart sig­nal til omgi­vel­ser­ne om, at i jeres fir­ma pas­ser I på jeres ting.

Vi har fået stjå­let for over 500.000 kro­ner i værk­tøj – for­u­den tabt arbejdsfortjeneste!

Ton­ni Jen­sen, TLJcon ApS

Der­for er tyve­ri­mærk­ning meget smar­te­re, end du tror

Den præ­ven­ti­ve effekt er ikke det udbyt­te af tyve­ri­mærk­ning, du mær­ker mest til i hver­da­gen. Her giver mærk­nin­gen i ste­det en ræk­ke mere prak­ti­ske og øko­no­mi­ske for­de­le. Dem kan du læse mere om her – sam­men med en uddyb­ning af, hvad den præ­ven­ti­ve virk­ning af tyve­ri­mærk­ning reelt set kan spa­re dig for.

Vi ved godt, at tyve­ri­mærk­ning måske ikke er en top­pri­o­ri­tet på din to-do-liste.

Det er en skam.

For tyve­ri­mærk­ning kan så meget mere end ”bare” at vir­ke præ­ven­tivt over for ind­brud. For med til­fø­jel­se af et par små detal­jer, som en far­ve­ko­de og et unikt ID-num­mer, kan tyve­ri­mærk­ning gøre din hver­dag så meget let­te­re og spa­re dit fir­ma for rig­tig man­ge penge.

Ja, man­ge af de hånd­vær­ke­re, vi gen­nem åre­ne har hjul­pet med en effek­tiv tyve­ri­mærk­ning, er endt med at synes, at den præ­ven­ti­ve effekt af tyve­ri­mærk­nin­gen på det nær­me­ste er en gra­tis bonus, de har fået med oven i handlen.

Der­for kal­der de det også kort og godt for ”mærk­ning” i hverdagen.

Giver værk­tø­jet et sted, det hører til

Ved at til­fø­je f.eks. en far­ve­ko­de, et bog­stav eller et num­mer på mærk­nin­gen på værk­tø­jet, bli­ver det nem­me­re at få lagt det enkel­te styk­ke værk­tøj rig­tigt på plads.

Far­ve­ko­den – eller hvad du nu væl­ger – kan f.eks. refe­re­re til en bestemt af jeres biler, en bestemt værk­tøj­stav­le eller værk­tøjskas­se på værk­ste­det. Eller bety­de at værk­tø­jet hører til i en bestemt afde­ling eller skal læg­ges i en bestemt con­tai­ner på byggepladsen.

Der­ved bli­ver det nem­me­re at få lagt værk­tø­jet rig­tigt på plads. For som en af vores kun­der så fint siger det, så giver mærk­nin­gen på den måde værk­tø­jet et sted, det hører til. Det giver en stør­re chan­ce for, at det enkel­te styk­ke værk­tøj fin­der til­ba­ge der­til – med lidt hjælp fra den, der har brugt det forstås.

Spa­rer dig for man­ge pen­ge om året

Der­ved bli­ver der spildt min­dre tid på at få fun­det det rig­ti­ge styk­ke værk­tøj til opga­ven – og stør­re sand­syn­lig­hed for, at et styk­ke værk­tøj ikke bli­ver for­lagt eller helt forsvinder.

Det kan spa­re dig og dit fir­ma for man­ge pen­ge. Både i form af tabt arbejds­tid og i unød­ven­di­ge nyind­køb af værk­tøj, der er ble­vet væk.

Sam­ti­dig giver det tyde­li­ge fir­ma­navn og kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner­ne på den syn­li­ge mærk­ning en stør­re chan­ce for, at glemt eller fun­det værk­tøj kom­mer retur, hvis det f.eks. er ble­vet glemt hos en kun­de eller for­lagt på en byggeplads.

Nem­me­re admi­ni­stra­tion af værktøjet

Ud over en sim­pel far­ve­mar­ke­ring kan du også til­fø­je et unikt, fort­lø­ben­de iden­ti­fi­ka­tions­num­mer på mærk­nin­gen. Det kan være en num­mer­se­rie, en streg­ko­de eller noget helt tred­je, der giver mening for jer. Enten en num­mer­se­rie vi ska­ber i sam­ar­bej­de med jer, eller en I alle­re­de anvender.

Der­ved bli­ver det nemt at iden­ti­fi­ce­re hvert ene­ste styk­ke værk­tøj helt præ­cist. Det er ikke kun smart, hvis du vil sik­re, at det kom­mer til­ba­ge til en bestemt pla­ce­ring efter brug. Det kan også bru­ges til en lang ræk­ke admi­ni­stra­ti­ve formål.

F.eks. ved fejl­meld­ing, ser­vi­ce­ring eller – for lidt stør­re styk­ker værk­tøj og maski­ner – i for­bin­del­se med for­ny­el­se af sik­ker­heds­cer­ti­fi­ka­ter og de tvung­ne efter­syn, som er lov­plig­ti­ge for bestem­te værk­tøjs- og maskin­ty­per. Eller det kan bru­ges til at hol­de styr på, at com­pu­ter­ba­se­ret værk­tøj bli­ver opda­te­ret korrekt.

Bed­re bran­ding af dit firma

Ende­lig kan syn­lig mærk­ning også sen­de et klart sig­nal til omver­de­nen om, hvil­ket fir­ma der arbej­der her.

Om det lige­frem kan give jer nye kun­der på den kon­to, skal vi ikke kun­ne sige. Men lige som du sæt­ter fir­ma­logo og kon­tak­t­in­for­ma­tion på jeres biler, kan dit fir­ma­navn på et tyve­ri­mær­ke måske være årsa­gen til, at folk kom­mer i tan­ke om net­op dit fir­ma, hvis de skul­le få brug for nog­le, der kun­ne løse en hånd­værks­mæs­sig opga­ve for dem.

Sam­ti­dig for­tæl­ler log­o­et på værk­tø­jet også, at du har en pro­fes­sio­nel og seri­øs virk­som­hed, der pas­ser på sine ting. Det er også en bran­ding­mæs­sig vær­di, der bidra­ger posi­tivt til fir­ma­ets omdøm­me – og skil­ler dit fir­ma tyde­ligt ud fra alle ”kon­kol­le­ga­er­ne”, der sta­dig tror, at en klat maling er nok, når de skal mær­ke deres værktøj.

Den præ­ven­ti­ve “bonu­s­ef­fekt”

Ende­lig er der også den præ­ven­ti­ve ”bonu­s­ef­fekt”, som du får ud af at mær­ke fir­ma­ets værktøj.

For net­op for­di syn­lig tyve­ri­mærk­ning kan ses – og er meget svært at fjer­ne – giver den en stør­re præ­ven­tiv effekt over for tyve­ri end værk­tøj, der ikke er mær­ket. Eller er mær­ket med en usyn­lig mærkningsform.

Det bety­der nem­lig, at tyve­ne enten slet ikke kan afsæt­te værk­tø­jet, eller ikke kan få så meget for det, når de sæl­ger det – også de ste­der, hvor de ikke ved, hvem dit fir­ma er. Enten på grund af mærk­nin­gen, eller de kraf­ti­ge ska­der der kom­mer på værk­tø­jet, hvis tyve­ne for­sø­ger at fjer­ne mærkningen.

Det gør udbyt­tet ved at lave ind­brud hos dig min­dre. Der­for fortræk­ker tyve­ne oftest at se sig om efter andre ste­der, hvor hånd­vær­ker­ne ikke har været lige så smar­te som dig.

Gør poli­tiets arbej­de nemmere

Syn­lig mærk­ning gør sam­ti­dig poli­tiets arbej­de nem­me­re. For de får hver­ken brug for spe­ci­a­lud­styr, eller skal hen at slå op i data­ba­ser for at iden­ti­fi­ce­re eje­ren af fun­det værk­tøj. Der­ved får poli­ti­et også nem­me­re ved at knyt­te værk­tø­jet til et kon­kret ind­brud. Det gør det let­te­re at få dømt tyve­ne for det pågæl­den­de forhold.

Ende­lig bety­der det også, at der er stør­re chan­cer for, at du får det stjå­l­ne værk­tøj eller udstyr retur. Hvil­ket – især for spe­ci­al- eller sær­ligt til­pas­set værk­tøj – kan give dig en ikke uvæ­sent­lig bespa­rel­se på værktøjskontoen.

Tyve­ri koster mere, end du tror

Den præ­ven­ti­ve effekt af tyve­ri­mærk­nin­gen giver dig sam­ti­dig en anden bespa­rel­se, som de fær­re­ste tæn­ker over, før den dag de har været udsat for et eller fle­re indbrud.

For som Ton­ni fra TJLcon ApS siger i video­en øverst på siden, så har de fået stjå­let for over 500.000 kro­ner i værk­tøj – for­u­den tabt arbejds­fortje­ne­ste. Net­op den tab­te arbejds­fortje­ne­ste kan hur­tigt løbe op. For ikke ale­ne skal du bru­ge tid på at få ind­købt erstat­nin­ger for det stjå­l­ne værk­tøj. Du bli­ver oftest også nødt til at:

  • Sen­de med­ar­bej­der­ne hjem, for­di de mang­ler deres værktøj
  • Bru­ge tid på at kom­mu­ni­ke­re med for­sik­rings­sel­skab og politi
  • Repa­re­re biler, døre og andre ska­der som føl­ge af indbruddet
  • Udsæt­te even­tu­el­le afle­ve­rings­fri­ster på grund af indbruddet
  • Udsky­de kom­men­de kun­de­op­ga­ver på grund af forsinkelsen

Det kan nemt løbe op i fle­re pen­ge end vær­di­en af det stjå­l­ne værk­tøj. For ikke at næv­ne den nega­ti­ve vær­di, de efter­føl­gen­de for­sin­kel­ser og udsæt­tel­ser kan giv dit fir­mas renommé.

Mærk­ning har hur­tigt tjent sig hjem

Så hol­der du:

  • de man­ge for­de­le, som syn­lig mærk­ning kan give dit fir­ma i hverdagen, 
  • den præ­ven­ti­ve effekt ved mærk­nin­gen, som får tyve­ne til at væl­ge jer fra,
  • de for­de­le, mærk­nin­gen kan give dig, hvis uhel­det alli­ge­vel skul­le være ude,

op mod hin­an­den, er den for­holds­vis besked­ne udgift ved at ind­fø­re et effek­tivt mærk­nings­sy­stem på jeres værk­tøj hur­tigt tjent hjem.

Det er også nemt at sæt­te på – og kræ­ver ikke en mas­se regi­stre­rings­ar­bej­de for hver enkelt styk­ke værk­tøj. Så det er hur­tigt klaret!

Det er nemt, hur­tigt og bil­ligt at bestil­le tyverimærkning

Sam­ti­dig er det hver­ken van­ske­ligt eller tids­kræ­ven­de at bestil­le. Det kan fak­tisk kla­res ved at bestil­le en af de 3 pak­ke­løs­nin­ger, som du kan væl­ge mel­lem her øverst på siden.

Har du brug for en skræd­der­sy­et løs­ning med f.eks. unik­ke ID-num­re til hvert enkelt styk­ke værk­tøj, eller far­ve­ko­de­de tyverimærker?

Udfyld for­mu­la­ren her­un­der. Så rin­ger Las­se eller en af de andre dyg­ti­ge sik­rings­kon­su­len­ter fra Safe­Group til dig. Så kan du have både valgt, desig­net og bestilt en effek­tiv, syn­lig mærk­ning til fir­ma­ets værk­tøj på under 10 minutter.

Så hvad ven­ter du på?

Bestil en af vores tre pak­ke­løs­nin­ger eller udfyld for­mu­la­ren her­un­der – så er det klaret!

Ja, Søren kan bare ringe!

Har du brug for en skræd­der­sy­et mærk­nings­løs­ning, fin­der Søren hur­tigt den rig­ti­ge tyve­ri­mærk­ning til dit fir­ma. Bare udfyld for­mu­la­ren her­un­der, så rin­ger han til dig inden for nor­mal arbejdstid.

13 + 14 =

Søren Thue Frank, Sik­rings­kon­su­lent
SafeGroup

Safe­Group A/S
Sin­trup­vej 2
DK-8220 Bra­brand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­be­tin­gel­ser

OBS: Alle pri­ser er eks­kl. moms!