fbpx

Alt det­te får du med:

Log­o­Mark Basiskit

DKK 495,00DKK 5.795,00 Eks­kl. moms

I sæt­tet med­føl­ger:

 • Udfør­lig brugs­vej­led­ning til påsæt­ning af Log­o­Mark
 • Log­o­Mark mær­ke­ska­be­lo­ner med dit fir­ma­navn
 • Log­o­Mark mær­ke­pas­ta i rød, blå, hvid eller trans­pa­rent
 • Pla­stiks­pa­tel til påfø­ring af mær­ke­pasta­en
 • 100 stk. sik­ker­heds­la­bels (20 x 50 mm)
 • 5 stk. advar­sels­skil­te til døre, vin­du­er og biler
Ryd
Vare­num­mer (SKU): N/A Kate­go­ri:

Med Log­o­Mark Basiskit kan du hur­tigt få tyve­ri­mær­ket dit værk­tøj, stør­re maski­ner og andre vær­di­gen­stan­de. Det tager kun få minut­ter at mær­ke hver enkelt gen­stand, og basiskit­tet inde­hol­der alt, hvad du skal bru­ge, for at kun­ne mær­ke dine ting.

Kemisk gra­ve­ring med UV-tek­no­lo­gi

Log­o­Mark er den per­fek­te mærk­nings­løs­ning til hånd­værk­tøj, bær­ba­re com­pu­te­re, tab­lets og andre vær­di­gen­stan­de med en lake­ret over­fla­de eller en over­fla­de i pla­stik.

Log­o­Mark anven­der en kemisk gra­ve­ring med ind­byg­get UV-tek­no­lo­gi, der gør det umu­ligt at fjer­ne mærk­nin­gen, uden at det sæt­ter spor på gen­stan­dens over­fla­de.

Selv om mær­ket sli­bes væk, duk­ker det op igen, så snart områ­det bely­ses med UV-lys.

Så hur­tigt mær­ker du med Log­o­Mark

Sel­ve mærk­nin­gen fore­går ved, at du pla­ce­rer en ska­be­lon med dit fir­ma­navn på det sted, hvor mærk­nin­gen skal sid­de. Der­ef­ter påfø­rer du en kemisk mær­ke­pas­ta med UV-tek­no­lo­gi hen over ska­be­lo­nen.

Der, hvor fir­ma­nav­net er udstan­set i ska­be­lo­nen, træn­ger mærk­nings­pasta­en ned i lak- eller pla­sti­ko­ver­fla­den. Det bety­der, at den kun kan fjer­nes ved at sli­be det af. Der­ved får den mær­ke­de gen­stand syn­li­ge ska­der.

Det med­fø­rer, at tyve og hæle­re ikke kan sæl­ge gen­stan­den nær så dyrt, som hvis den var ube­ska­di­get. Det gør det min­dre inter­es­sant at stjæ­le dine mær­ke­de vær­di­gen­stan­de ved et ind­brud.

Sådan gør du trin for trin

 1. Aftør det sted med en hårdt opv­re­det klud, hvor tyve­ri­mærk­nin­gen skal sid­de.
  Pla­cér der­ef­ter ska­be­lo­nen og sørg for at den klæ­ber helt jævnt til over­fla­den.
 2. Stryg nu med mærk­nings­pasta­en hen over ska­be­lo­nen, og lad den sid­de et lil­le øje­blik. Nu træn­ger mærk­nin­gen ned i lake­rin­gen eller den øver­ste del af pla­sti­ko­ver­fla­den. Der­ved bli­ver mærk­nin­gen en per­ma­nent del af over­fla­den.
 3. Fjern mærk­nings­ska­be­lo­nen efter et minuts tid. Nu står dit fir­ma­navn tyde­ligt frem, og lyser op, når du bely­ser den mær­ke­de gen­stand med UV-lys.

Se også video­en oven­for!

Sådan afslø­rer UV-effek­ten den ret­te ejer­mand, selv om den syn­li­ge mærk­ning sli­bes af

Log­o­Marks mærk­nings­pas­ta er til­sat et fluo­re­s­ce­ren­de UV-stof. Det får mærk­nin­gen til at lyse op, når gen­stan­den bely­ses med UV-lys.

For­di pasta­en ”ætses” helt ned i over­fla­den på emnet, bli­ver det UV-fluo­re­s­ce­ren­de stof sid­den­de – selv hvis tyve eller hæle­re har held til at sli­be mær­ke­pasta­ens syn­li­ge far­ve væk.

Sel­ve slib­nin­gen vil efter­la­de syn­li­ge ska­der på over­fla­den, der afslø­rer, at gen­stan­den har været mær­ket. Når det pågæl­den­de sted bely­ses med UV-lys, vil fir­ma­nav­net sta­dig lyse op.

Det bety­der, at tyven eller hæle­ren risi­ke­rer, at poli­ti­et sta­dig kan iden­ti­fi­ce­re eje­ren af de stjå­l­ne effek­ter, selv­om den syn­li­ge mærk­ning er fjer­net.

Se bil­le­der­ne her­un­der:

Her ser du en DeWalt-bore­ma­ski­ne med påført Log­o­Mark.

Nu er den syn­li­ge Log­o­Mark-mærk­ning sle­bet væk fra over­fla­den.

Men med UV-lys duk­ker fir­ma­nav­net op igen på maski­nen.

Skal tyven være sik­ker på, at Log­o­Marks UV-tek­no­lo­gi ikke skal afslø­re dem, er de nødt til at sli­be så langt ned i over­fla­den på den stjå­l­ne gen­stand, at den får kraf­ti­ge ska­der. Det med­fø­rer, at gen­stan­den enten ikke vil kun­ne sæl­ges, eller kun vil ind­brin­ge tyve­ne en brøk­del af den for­ven­te­de vær­di.

Der­for går de fle­ste ind­brud­sty­ve langt uden om Log­o­mark-mær­ke­de gen­stan­de!

Nem bestil­ling

Det tager kun få minut­ter og tre-fire klik! Så har du bestilt den smar­te Log­o­Mark tyve­ri­mærk­ning, som du lyn­hur­tigt kan mær­ke dit værk­tøj og andre vær­di­gen­stan­de med.

Rul til­ba­ge til top­pen af siden, vælg hvor man­ge tyve­ri­mær­ker du har brug for, læg i kur­ven, og betal.

Så kon­tak­ter vi dig for nær­me­re oplys­nin­ger omkring logo og far­ve­valg.

Yder­li­ge­re infor­ma­tion

Antal

25, 50, 200, 500

Far­ve

Rød, Blå, Hvid, Trans­pa­rent

Anmel­del­ser

Der er end­nu ikke nog­le anmel­del­ser.

Vær den før­ste til at anmel­de “Log­o­Mark Basiskit”

Din e‑mailadresse vil ikke bli­ve publi­ce­ret. Kræ­ve­de fel­ter er mar­ke­ret med *

Spørgs­mål? Så rin­ger Las­se!

Har du spørg­mål om Log­o­Mark Basiskit eller brug andre for­mer for mærk­ning eller sik­ring til dit fir­ma?

Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, så rin­ger Las­se til dig!

14 + 2 =

Las­se Som­mer, Sik­rings­kon­su­lent
Safe­Group

Safe­Group A/S
Sin­trup­vej 2
DK-8220 Bra­brand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­be­tin­gel­ser

OBS: Alle pri­ser er eks­kl. moms!