Mini Cart 0

Your cart is empty.

Hey mester -
Så kører tyve­ban­der­ne igen i Midtjylland

- og gør livet surt for håndværkerne.

DER­FOR: Få et per­ma­nent visit­kort på dit værk­tøj, så du:

  • Und­går tyve­ri og svind
  • Får bed­re styr på tingene
  • Slip­per for at købe nyt

SE PRI­SEN HER

Når poli­ti­et stop­per en mistæn­ke­lig vare­vogn fuld af værk­tøj, må de oftest lade tyve­ne køre igen…

- for­di de ikke kan bevi­se, at tin­ge­ne er stjålet.

Se pri­ser

Kom nemt og hur­tigt i gang med tyverimærkning

Vælg mel­lem 3 stær­ke løsninger:

Nem for poli­ti­et at spotte

Etch­Mark tyverimærkning

Kemisk gra­ve­ring, der ætser sig ned i over­fla­den. Lyser op under UV-lys.

Ekstra slidstærk til dag­lig brug

Tool­Mark tyverimærkning

Ekstra slidstærk mærk­ning til værk­tøj og mate­ri­el. Sær­ligt udvik­let til håndværkere.

Dob­belt så effektiv

iMark tyve­ri­mærk­ning

Dob­belt så effek­tiv tyve­ri­mærk­ning med 2 skil­te i én mærk­ning. Med UV-funk­tion i limen.

Indbrudstyv med lommelygte

“Jamen, de stjæ­ler jo tin­ge­ne alligevel…”

Se tyve­ri­mærk­ning som en del af fir­ma­ets sik­ker­heds­ud­styr. Lige­som alt andet sik­ker­heds­ud­styr for­hin­drer det ikke, at der sker ulyk­ker. Men det mind­sker ska­der­nes omfang.

Vil­le du selv arbej­de på et tag uden rækværk?

Se pri­ser >

Spar dig selv for ufor­ud­se­te udgifter

De fle­ste hånd­vær­ke­re opda­ger først, at ind­brud og tyve­ri har øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, når de har prø­vet det.

I over 35 år har Safe­Group gjort hver­da­gen sur for tyve­ne – og nem­me­re og mere effek­tiv for dan­ske hånd­vær­ke­re, entre­pre­nø­rer og andre virksomheder.

Se pri­ser >

Mærkning værktøj

Ejer­mærk­ning spa­rer man­ge pen­ge på svindkontoen

Vi har brugt Tool­Mark tyve­ri­mærk­ning fra Safe­Group i man­ge år. Ud over den gode præ­ven­ti­ve effekt, hjæl­per den os også i arbejds­da­gen med at iden­ti­fi­ce­re vores værk­tøj fra andre hånd­vær­ke­res. Sam­ti­dig har vi spa­ret man­ge pen­ge på svind­kon­to­en igen­nem åre­ne, og især bat­te­ri­er til vores værk­tøj er for­ble­vet vores, efter vi er begyndt at mærke.

Peter Møl­ler, Inde­ha­ver
Del­eu­ran El ApS

Så nemt får du tyve­ri­mær­ket dine ting

Vælg din pakkeløsning

- med alt, hvad du skal bru­ge til tyverimærkning.

Sæt tyve­ri­mærk­nin­gen på

- ved at føl­ge den nem­me trin-for-trin-guide.

Få bed­re styr på hverdagen

- og gør det mere risi­ka­belt at stjæ­le jeres ting.

Tyve­ri­mærk­ning anbe­fa­les af Poli­ti­et, Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd og For­sik­ring & Pension

Gør det min­dre inter­es­sant at stjæ­le værktøj

Med syn­lig tyve­ri­mærk­ning, der ikke kan fjer­nes uden at gøre ska­de på værk­tø­jet, bli­ver det min­dre værd og svæ­re­re at afsæt­te – også selv­om køber­ne ikke “for­står”, hvad der står.

Sam­ti­dig bli­ver det nem­me­re for poli­ti­et at knyt­te fund­ne tyve­ko­ster til en kon­kret sag, så tyve­ne kan bli­ve dømt for ind­brud­det. Og det gør det min­dre inter­es­sant at stjæ­le dit værktøj.

Se pri­ser >

Politi

Slut med at lede efter værktøjet 

Med far­ve­ko­der på din tyve­ri­mærk­ning er det nem­me­re hol­de styr på, hvor værk­tø­jet hører til. Og få lagt det til­ba­ge i de rig­ti­ge biler eller den rig­ti­ge plads på værkstedet.

Sam­ti­dig gør unik­ke løbe­num­re på hvert enkelt styk­ke værk­tøj det let at over­hol­de ser­vi­ce­ef­ter­syn og cer­ti­fi­kat­for­ny­el­ser eller at sen­de det rig­ti­ge værk­tøj til reparation.

Se pri­ser >

Kun­der opda­ger nem­me­re dit firma

Med syn­lig tyve­ri­mærk­ning kan alle se, hvem der ejer værk­tø­jet. Det øger chan­cer­ne for, at glemt udstyr kom­mer retur – og at poten­ti­el­le kun­der kan se, hvil­ket fir­ma hånd­vær­ker­ne kom­mer fra.

Det gør tyve­ri­mærk­nin­gen til effek­tiv bran­ding, der både kan give nye kun­der og sen­de et klart sig­nal til omgi­vel­ser­ne om, at I pas­ser godt på tin­ge­ne i jeres firma.

Se pri­ser >

Tyverimærkning på elboremaskine

Vil du også beskyt­te værk­tø­jet og und­gå tyveri?

Ja, Søren kan bare ringe!

Har du brug for en skræd­der­sy­et mærk­nings­løs­ning, fin­der Søren hur­tigt den rig­ti­ge tyve­ri­mærk­ning til dit fir­ma. Bare udfyld for­mu­la­ren her­un­der, så rin­ger han til dig inden for nor­mal arbejdstid.

11 + 4 =

Søren Thue Frank, Sik­rings­kon­su­lent
SafeGroup

Safe­Group A/S
Sin­trup­vej 2
DK-8220 Bra­brand
CVR: DK17008277

+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk

DIBS - Payments made easy

Han­dels­be­tin­gel­ser

OBS: Alle pri­ser er eks­kl. moms!